Tháng Mười Một 28, 2021

Hãy kết nối nội dung hai cột trong bảng sau cho phù hợp về lịch sử Ấn Độ thời phong kiến 1. Thời kì Ấn Độ bị chia thành hai miền, sáu nước 2. Thời kì vương triều Hồi giáo Đêli 3. Thời kì vương triều Môgôn 4. Giai đoạn trị vì của vua Acơba a) Diễn ra sự giao lưu văn hóa Đông – Tây, hình thành nền văn hóa đa dạng ở Ấn Độ b) Vương triều Hồi giáo cai trị Ấn Độ theo hướng “Ấn Độ hóa” c) Chế độ phong kiến Ấn Độ phát triển thịnh vượng d) Văn hóa truyền thống phát triển rộng trên toàn lãnh thổ và có ảnh hưởng ra bên ngoài

Hãy kết nối nội dung hai cột trong bảng sau cho phù hợp về lịch sử Ấn Độ thời phong kiến

1. Thời kì Ấn Độ bị chia thành hai miền, sáu nước

2. Thời kì vương triều Hồi giáo Đêli

3. Thời kì vương triều Môgôn

4. Giai đoạn trị vì của vua Acơba a) Diễn ra sự giao lưu văn hóa Đông – Tây, hình thành nền văn hóa đa dạng ở Ấn Độ

b) Vương triều Hồi giáo cai trị Ấn Độ theo hướng “Ấn Độ hóa”

c) Chế độ phong kiến Ấn Độ phát triển thịnh vượng

d) Văn hóa truyền thống phát triển rộng trên toàn lãnh thổ và có ảnh hưởng ra bên ngoài

A. 1 – b; 2 – a; 3 – d; 4 – c.

B. 1 – c; 2 – d; 3 – a; 4 – b.

C. 1 – a; 2 – b; 3 – c; 4 – d.

D. 1 – d; 2 – a; 3 – b; 4 – c.

Hướng dẫn

Đáp án: D