Tháng Mười 17, 2021

: Giảm phân gồm 2 lần phân bào liên tiếp, trong đó NST nhân đôi ?

: Giảm phân gồm 2 lần phân bào liên tiếp, trong đó NST nhân đôi ?
A. 1 lần
B. 2 lần
C. 3 lần
D. 4 lần

Hướng dẫn

Giảm phân gồm 2 lần phân bào nhưng chỉ có 1 lần nhân đôi ở kỳ trung gian trước GP I
Đáp án cần chọn là: A