Tháng Mười Một 28, 2021

Giai cấp địa chủ và nông dân tá điền được hình thành ở Trung Quốc phản ánh điều gì?

Giai cấp địa chủ và nông dân tá điền được hình thành ở Trung Quốc phản ánh điều gì?

A. Xã hội phong kiến Trung Quốc được hình thành.

B. Sự biến đổi giai cấp trong xã hội phong kiến Trung Quốc.

C. Mâu thuẫn xã hội gay gắt giữa địa chủ và nông dân tá điền.

D. Hình thành quan hệ bóc lột của quý tộc đối với nông dân công xã.

Hướng dẫn

– Giai cấp địa chủ: Thời Xuân Thu – Chiến Quốc, nhờ sự xuất hiện của công cụ bằng sắt mà tăng năng xuất lao động. Một số quan lại và nông dân giàu có chiếm nhiều ruộng đất, lại có quyền lực trở thành giai cấp địa chủ.

– Nông dân bị mất ruộng đất, nghèo túng phải nhận ruộng đất của địa chủ để cày cấy hình thành nên giai cấp nông dân tá điền.

→ Xã hội phong kiến Trung Quốc được hình thành.

Đáp án cần chọn là: A