Tháng Mười 17, 2021

Dựa trên cơ sở nào mà người ta phân chia các loại mô chính trong cơ thể?

Dựa trên cơ sở nào mà người ta phân chia các loại mô chính trong cơ thể?
A. Cấu trúc
B. Tính chất
C. Chức năng
D. Cả A và C

Hướng dẫn

Dựa trên cấu trúc và chức năng của mô, người ta phân chia được các loại mô chính trong cơ thể.
Đáp án cần chọn là: D