Tháng Mười Một 28, 2021

Đối tượng nào không thuộc tầng lớp thống trị ở các quốc gia cổ đại phương Đông?

Đối tượng nào không thuộc tầng lớp thống trị ở các quốc gia cổ đại phương Đông?

A. Quý tộc, quan lại.

B. Tăng lữ.

C. Chủ ruộng đất.

D. Thương nhân.

Hướng dẫn

Đáp án: D