Tháng Ba 21, 2023

Đổi thành độ, phút a) 15,25°     b) 30,5°

Đổi thành độ, phút

a) 15,25°     b) 30,5°

Hướng dẫn

a) Ta có: 15,25° = 15.(1°/4) = 15°15′ = 915′

b) Ta có: 30,5° = 30.(1°/2) = 30°30′ = 1830′