Tháng Tư 19, 2024

Đổi 915’ ra độ ta được:

Đổi 915’ ra độ ta được:

A.15°15′

B.15,15°

C.15,25°

D.15°25′

Hướng dẫn

Ta có: 915′ = 15°15′ = 15,25°

Tuy nhiên đề bài yêu cầu chúng ta đổi ra đơn vị độ nên đáp án C đúng

Chọn đáp án C