Tháng Mười Một 28, 2021

Đọc đoạn tư liệu sau về nội dung trong luật Hammurabi (Lưỡng Hà): “Trẫm, một vị vua quang minh và ngoan đạo, phát huy chính nghĩa ở đời, diệt trừ kẻ gian ác, không tuân theo pháp luật, làm cho kẻ mạnh không hà hiếp kẻ yếu, làm cho Trẫm giống như thần Samat, soi đến dân đen, tỏa ánh sáng khắp mặt đất” Hãy cho biết đoạn tư liệu trên nói lên điều gì?

Đọc đoạn tư liệu sau về nội dung trong luật Hammurabi (Lưỡng Hà):

“Trẫm, một vị vua quang minh và ngoan đạo, phát huy chính nghĩa ở đời, diệt trừ kẻ gian ác, không tuân theo pháp luật, làm cho kẻ mạnh không hà hiếp kẻ yếu, làm cho Trẫm giống như thần Samat, soi đến dân đen, tỏa ánh sáng khắp mặt đất”

Hãy cho biết đoạn tư liệu trên nói lên điều gì?

A. Nhà nước hình thành để cai quản xã hội theo luật pháp.

B. Nhà nước hình thành trên cơ sở nhu cầu trị thủy, làm thủy lợi.

C. Nhà nước do vua đứng đầu và có toàn quyền.

D. Nhà vua cai trị đất nước theo luật pháp tiến bộ.

Hướng dẫn

Phân tích đoạn nội dung trên có thể thấy:

một vị vua quang minh và ngoan đạo, phát huy chính nghĩa ở đời, không tuân theo pháp luật, làm cho kẻ mạnh không hà hiếp kẻ yếu: vị vua đại diện cho chính nghĩa để diệt trừ cái ác, đòi lại công bằng cho đời, vua là người tại ra luật pháp, lệnh vua ban ra cũng chính là luật pháp và luôn đúng.

Trẫm giống như thần Samat, soi đến dân đen, tỏa ánh sáng khắp mặt đất”: vua giống như một vị thần ban phước cho đến nơi. Mà thần thì có mọi quyền năng mà người thường không có được.

→ Nhà nước do vua đứng đầu và có toàn quyền quyết định mọi việc.

Đáp án cần chọn là: C