Tháng Mười 19, 2021

Để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu, chúng ta cần lưu ý điều gì ?

Để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu, chúng ta cần lưu ý điều gì ?
A. Đi tiểu đúng lúc
B. Uống đủ nước
C. Giữ gìn vệ sinh thân thể
D. Tất cả các phương án còn lại

Hướng dẫn

Để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu, chúng ta cần đi tiểu đúng lúc, uống đủ nước, giữ gìn vệ sinh thân thể.
Đáp án cần chọn là: D