Tháng Mười Một 28, 2021

Đâu không phải là biểu hiện mầm mống quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện ở Trung Quốc dưới thời Minh?

Đâu không phải là biểu hiện mầm mống quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện ở Trung Quốc dưới thời Minh?

A. Các hình thức công xưởng thủ công xuất hiện.

B. Các ông chủ bỏ vốn cho nông dân trồng mía và thu lại bằng đường.

C. Các thương nhân châu Âu đến buôn bán, thành thị mọc lên nhiều và phồn thịnh.

D. Nhà nước lấy đất công và ruộng bỏ hoang chia cho nông dân.

Hướng dẫn

Dưới thời Minh, những mầm mống quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa đã xuất hiện ở Trung Quốc. Biểu hiện:

– Trong thủ công nghiệp:

+ Hình thức công xưởng thủ công đã xuất hiện trong các nghề dệt, làm giấy, đồ sứ. Ở Giang Tây có những trung tâm làm đồ gốm lớn như Cảnh Đức có tới 3000 lò gốm sứ.

+ Có lao động làm thuê, quan hệ giữa chủ và người làm thuê là chủ xuất vốn, thợ xuất sức: Có những chủ xưởng dệt nắm trong tay hàng vạn lạng bạc tiền vốn, hàng chục khung cửi và hàng chục thợ. Những người thợ này làm thuê để lấy tiền công. → Đáp án A đúng.

– Trong nông nghiệp: có hình thức bỏ vốn liếng và thu sản phẩm gọi là hình thức bao mua, mùa xuân họ xuất vốn cho nông dân trồng mía, mùa đông thu lại bằng đường. → Đáp án B đúng.

– Trong thương nghiệp: Từ thế kỉ XVI, đã có một số thương nhân châu Âu đến Trung Quốc buôn bán. Các thành thị ở thời Minh mọc lên nhiều và rất phồn thịnh. Bắc Kinh, Nam Kinh không chỉ là trung tâm chính trị mà còn là trung tâm kinh tế lớn. → Đáp án C đúng.

– Đáp án D. Nhà nước lấy đất công và ruộng bỏ hoang chia cho nông dân – là biểu hiện của kinh tế Trung Quốc dưới thời Đường.

Đáp án cần chọn là: D