Tháng Tư 2, 2023

Đánh dấu “x” vào ô thích hợp Câu Đúng Sai a) Nếu a ∈ N thì a ∈ Z b) Nếu a ∈ N thì a > 0 c) Nếu a ∈ Z thì a ∈ N d) Nếu a ∉ Z thì a ∉ N

Đánh dấu “x” vào ô thích hợp

Câu Đúng Sai

a) Nếu a ∈ N thì a ∈ Z

b) Nếu a ∈ N thì a > 0

c) Nếu a ∈ Z thì a ∈ N

d) Nếu a ∉ Z thì a ∉ N

Hướng dẫn

Câu Đúng Sai

a) Nếu a ∈ N thì a ∈ Z x

b) Nếu a ∈ N thì a > 0

x

c) Nếu a ∈ Z thì a ∈ N

x

d) Nếu a ∉ Z thì a ∉ N x

Câu a đúng vì N ⊂ Z

Câu b sai vì N = {0;1;2;3;…}

Vậy nếu Nếu a ∈ N thì a ≥ 0

Câu c sai , giả sử -2 ∈ Z nhưng -2 ∉ N

Câu d đúng vì N ⊂ Z

C. Bài tập vận dụng