Tháng Mười 17, 2021

Da là nơi đi đến của hệ cơ quan nào dưới đây ?

Da là nơi đi đến của hệ cơ quan nào dưới đây ?
A. Hệ tuần hoàn
B. Hệ thần kinh
C. Hệ bài tiết
D. Tất cả các phương án còn lại

Hướng dẫn

Hệ tuần hoàn, hệ thần kinh, hệ bài tiết đều đi đến tận da.
Đáp án cần chọn là: D