Tháng Mười Một 28, 2021

Công cụ bằng sắt xuất hiện vào khoảng thời gian nào?

Công cụ bằng sắt xuất hiện vào khoảng thời gian nào?

A. 5500 năm trước.

B. 4000 năm trước.

C. 3000 năm trước.

D. 2000 năm trước.

Hướng dẫn

Đáp án: C