Tháng Mười 3, 2023

Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là tờ báo nào sau đây?

Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là tờ báo nào sau đây?

A. Thanh niên.

B. Chuông rè.

C. Người cùng khổ.

D. Người nhà quê.

Hướng dẫn

Phương pháp: sgk Lịch sử 12, trang 83

Cách giải:

Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là tờ báo Thanh niên.

Chọn đáp án: A