Tháng Ba 3, 2024

Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của x thỏa mãn

Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của x thỏa mãn

A. 1

B. 0

C. 2

D. 3

Hướng dẫn

Do yêu cầu đề bài x nguyên dương nên không có giá trị nào thỏa mãn

Chọn đáp án B

A. 7/18

B. 9/14

C. 36/7

D. 18/7

Hướng dẫn

Chọn đáp án C

A. 8

B. 9/5

C. 3/5

D. 2

Hướng dẫn

Khi đó a = 3; b = 5 nên a + b = 8

Chọn đáp án A

A. 4/3

B. 1

C.

D. -4/3

Hướng dẫn

Chọn đáp án A

Chọn kết luận đúng:

A. P > Q

B. P < Q

C. P < -Q

D. P = Q

Hướng dẫn

Chọn đáp án A

A. -(1/4)

B. 3/2

C. 1/4

D. 3/4

Hướng dẫn

Ta có:

Chọn đáp án C

A. 11/6

B. 7/6

C. 13/6

D. -(5/6)

Hướng dẫn

Ta có:

Chọn đáp án B

A. 0,69; 0,877; 3,4567

B. 0,69; 8,77; 3,4567

C. 0,069; 0,877; 3,4567

D. 0,069; 8,77; 3,4567

Hướng dẫn

Ta có:

Chọn đáp án D