Tháng Tư 16, 2024

Chứng minh rằng với a, b, c ∈ Z thì: a(b + c) – b(a + c) = b(a – c) – a(b – c)

Chứng minh rằng với a, b, c ∈ Z thì:

a(b + c) – b(a + c) = b(a – c) – a(b – c)

Hướng dẫn

Ta có: a(b + c) – b(a + c) = ab + ac – ab – bc

= (ab – bc) + (ac – ab)

= b(a – c) – a(b – c) (đpcm)