Tháng Mười 17, 2021

Chức năng co, dãn tạo nên sự vận động. Đây là chức năng của loại mô nào sau đây ?

Chức năng co, dãn tạo nên sự vận động. Đây là chức năng của loại mô nào sau đây ?
A. Mô cơ
B. Mô liên kết
C. Mô biểu bì
D. Mô thần kinh

Hướng dẫn

Chức năng co, dãn tạo nên sự vận động là của mô cơ.
Đáp án cần chọn là: A