Tháng Mười Một 28, 2021

Chữ số A rập kể cả số 0 được dùng ngày nay là thành tựu của

Chữ số A rập kể cả số 0 được dùng ngày nay là thành tựu của

A. Người Ai cập cổ đại

B. Người Lưỡng Hà

C. Người La Mã cổ đại

D. Người Ấn Độ cổ đại

Hướng dẫn

Đáp án: D