Tháng Mười 26, 2021

Chọn số liệu thích hợp để điền vào chỗ chấm trong câu sau : Ở người, hơn … bề mặt của vỏ não nằm trong các khe và rãnh.

Chọn số liệu thích hợp để điền vào chỗ chấm trong câu sau : Ở người, hơn … bề mặt của vỏ
não nằm trong các khe và rãnh.
A. 4/5
B. ¾
C. 2/3
D. 5/6

Hướng dẫn

Ở người, hơn 2/3 bề mặt của não nằm trong các khe và rãnh.
Đáp án cần chọn là: C