Tháng Tư 15, 2024

Chọn câu sai:

Chọn câu sai:

A. Góc là hình gồm hai tia chung gốc

B. Hai tia chung gốc tạo thành góc bẹt

C. Hai góc bằng nhau có số đo bằng nhau

D. Hai góc có số đo bằng nhau thì bằng nhau

Hướng dẫn

Ta có:

+ Góc là hình gồm hai tia chung gốc nên A đúng.

+ Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau nên B sai vì hai tia chung gốc chưa chắc đã đối nhau.

+ Hai góc bằng nhau có số đo bằng nhau nên C đúng.

+ Hai góc có số đo bằng nhau thì bằng nhau nên D đúng.

Chọn đáp án B.