Tháng Ba 3, 2024

Chọn câu sai:

Chọn câu sai:

A. (-19).(-7) > 0

B. 3.(-121) < 0

C. 45.(-11) < -500

D. 46.(-11) < -500

Hướng dẫn

• (-19).(-7) > 0, A đúng vì tích hai số nguyên cùng dấu là một số nguyên dương.

• 3.(-121) < 0, B đúng vì tích hai số nguyên khác dấu là một số nguyên âm.

• 45.(-11) = -495 > -500 nên C sai.

• 46.(-11) = -506 < -500 nên D đúng.

Chọn đáp án C.