Tháng Ba 29, 2023

Cho tia On là tia phân giác của ∠mOt. Biết ∠mOn = 70°, số đo của ∠mOt là:

Cho tia On là tia phân giác của ∠mOt. Biết ∠mOn = 70°, số đo của ∠mOt là:

A. 140°

B. 120°

C. 35°

D. 60°

Hướng dẫn

Vì tia On là tia phân giác của ∠mOt nên

Chọn đáp án A.