Tháng Ba 21, 2023

Cho Ot là phân giác của ∠xOy. Biết ∠xOy = 100°, số đo của ∠xOt là:

Cho Ot là phân giác của ∠xOy. Biết ∠xOy = 100°, số đo của ∠xOt là:

A. 40°

B. 60°

C. 50°

D. 200°

Hướng dẫn

Vì Ot là phân giác của ∠xOy thì

Chọn đáp án C.