Tháng Hai 24, 2024

Cho hình vẽ sau với và là hai tia đối nhau. Chọn câu sai:

Cho hình vẽ sau với và là hai tia đối nhau. Chọn câu sai:

A. Hai góc ∠mOx; ∠mOz là hai góc kề bù

B. Hai góc ∠xOy; ∠tOz là hai góc kề nhau

C. Hai góc ∠tOy; ∠yOx là hai góc kề nhau

D. Hai góc ∠tOz; ∠tOx là hai góc kề bù

Hướng dẫn

+ Hai góc ∠mOx; ∠mOz là hai góc kề bù nên A đúng.

+ Hai góc ∠xOy; ∠tOz là hai góc không kề nhau nên B sai.

+ Hai góc ∠tOy; ∠yOx là hai góc kề nhau nên C đúng.

+ Hai góc ∠tOz; ∠tOx là hai góc kề bù nên D đúng.

Chọn đáp án B.