Tháng Ba 29, 2023

Cho hai tia đối nhau Ox, Oy. Lấy A ∈ Ox;B ∈ Oy . Xét vị trí ba điểm A, O, B?

Cho hai tia đối nhau Ox, Oy. Lấy A ∈ Ox;B ∈ Oy . Xét vị trí ba điểm A, O, B?

A. A nằm giữa O và B

B. O nằm giữa A và B

C. B nằm giữa A và O

D. Chưa xác định được

Hướng dẫn

Vì Ox và Oy là hai tia đối nhau, mà A ∈ Ox; B ∈ Oy nên O nằm giữa A và B

Chọn đáp án B