Tháng Ba 27, 2023

Cho hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O. Khi đó, hình tạo thành có bao nhiêu góc bẹt

Cho hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O. Khi đó, hình tạo thành có bao nhiêu góc bẹt

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hướng dẫn

Chọn đáp án B