Tháng Ba 21, 2023

Cho hai đường thẳng a, b. Khi đó a, b có thể:

Cho hai đường thẳng a, b. Khi đó a, b có thể:

A. Song song

B. Trùng nhau

C. Cắt nhau

D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Hướng dẫn

Hai đường thẳng a, b bất kỳ có thể trùng nhau, song song hoặc cắt nhau.

Chọn đáp án D.