Tháng Tư 15, 2024

Cho đoạn thẳng AB dài 14cm. Trên tia AB lấy điểm M sao cho AM = 7cm. Chọn câu sai:

Cho đoạn thẳng AB dài 14cm. Trên tia AB lấy điểm M sao cho AM = 7cm. Chọn câu sai:

A. M nằm giữa hai điểm A và B

B. AM = BM = 7cm

C. BM = AB

D. M là trung điểm của AB

Hướng dẫn

Vì điểm M thuộc tia AB mà AM < AB (7cm < 14cm) nên điểm M nằm giữa hai điểm A và B (1)

Do đó AM + MB = AB ⇒ MB = AB – AM = 14 – 7 = 7cm. Suy ra AM = MB = 7cm (2)

Từ (1) và (2) suy ra M là trung điểm của đoạn AB.

Vậy A, B, D đúng và C sai vì BM = 7cm < 14cm = AB

Chọn đáp án C.