Tháng Ba 21, 2023

Cho bốn điểm A, B, C, D trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Vẽ các đoạn thẳng có đầu mút là hai trong bốn điểm đó. Vẽ được mấy đoạn thẳng?

Cho bốn điểm A, B, C, D trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Vẽ các đoạn thẳng có đầu mút là hai trong bốn điểm đó. Vẽ được mấy đoạn thẳng?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Hướng dẫn

Các đoạn thẳng có thể vẽ là: AB, AC, DC, BC, DC, BD

Vậy có 6 đoạn thẳng

Chọn đáp án C