Tháng Mười 22, 2021

: Cho biết cây đậu Hà lan A: thân cao; a: thân thấp. Kiểu gen biểu hiện kiểu hình cho thân cao là:

: Cho biết cây đậu Hà lan A: thân cao; a: thân thấp. Kiểu gen biểu hiện kiểu hình cho thân cao
là:
A. AA và Aa
B. AA và aa
C. Aa và aa
D. AA, Aa và aa

Hướng dẫn

Kiểu gen biểu hiện kiểu hình cho thân cao là: AA và Aa
Đáp án cần chọn là: A