Tháng Ba 24, 2023

Cho ba đoạn thẳng AB, BC, CA và đường thẳng

Cho ba đoạn thẳng AB, BC, CA và đường thẳng

A. Đường thẳng a có thể cắt nhiều nhất bao nhiêu đoạn thẳng ?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Hướng dẫn

Với ba đoạn thẳng AB, BC, CA và đường thẳng a thì đường thẳng a có thể cắt nhiều nhất hai đoạn thẳng

Chọn đáp án C