Tháng Ba 3, 2024

Cho 9 tia chung gốc (không có tia nào trùng nhau) thì số góc tạo thành là:

Cho 9 tia chung gốc (không có tia nào trùng nhau) thì số góc tạo thành là:

A. 16

B. 72

C. 36

D. 42

Hướng dẫn

Số góc tạo thành là 9.(9 – 1)/2 = 36 góc

Chọn đáp án C.