Tháng Mười 23, 2021

Cho 2 NST có trình tự các gen như sau, xác định dạng đột biến:

Cho 2 NST có trình tự các gen như sau, xác định dạng đột biến:
A. đảo đoạn
B. lặp đoạn
C. chuyển đoạn không tương hỗ
D. chuyển đoạn tương hỗ

Hướng dẫn

Dạng đột biến trên là chuyển đoạn không tương hỗ, đoạn MN chuyển sang NST khác nhưng không có
đoạn tương ứng ở NST đó chuyển lại.
Đáp án cần chọn là: C