Tháng Tư 16, 2024

Cho ∠xOy là góc vuông có tia On là phân giác, số đo của ∠xOn là:

Cho ∠xOy là góc vuông có tia On là phân giác, số đo của ∠xOn là:

A. 40°

B. 90°

C. 45°

D. 85°

Hướng dẫn

Vì On là tia phân giác của ∠xOy nên

Chọn đáp án C.