Tháng Ba 21, 2023

Cho ∠xOm = 45° và góc xOm bằng góc yAn. Khi đó góc yAn bằng:

Cho ∠xOm = 45° và góc xOm bằng góc yAn. Khi đó góc yAn bằng:

A. 50°

B. 40°

C. 45°

D. 30°

Hướng dẫn

Vì ∠xOm = ∠yAn mà ∠xOm = 45° nên ∠yAn = 45°

Chọn đáp án C.