Tháng Tư 15, 2024

Cho ∠AOB = 90° và tia OB là tia phân giác của góc AOC . Khi đó góc AOC là:

Cho ∠AOB = 90° và tia OB là tia phân giác của góc AOC . Khi đó góc AOC là:

A. Góc vuông

B. Góc nhọn

C. Góc tù

D. Góc bẹt

Hướng dẫn

Nên góc AOC là góc bẹt.

Chọn đáp án D.