Tháng Một 21, 2022

Chiếu lần lượt một chùm ánh sáng trắng và một chùm ánh sáng màu xanh qua một tấm lọc màu xanh. Các chùm ánh sáng đi qua tấm lọc có màu:

Chiếu lần lượt một chùm ánh sáng trắng và một chùm ánh sáng màu xanh qua một tấm lọc màu xanh. Các chùm ánh sáng đi qua tấm lọc có màu:

A. trắng

B. đỏ

C. xanh

D. vàng

Hướng dẫn

Các chùm ánh sáng đi qua tấm lọc có màu xanh

→ Đáp án C