Tháng Tư 16, 2024

By the end of last summer, Alexander _______ his Ph.D.

By the end of last summer, Alexander _______ his Ph.D.

A. received

B. had received

C. receive

D. are received
Xem đáp án
B là đáp án đúng
Lời giải:
By the end of + mốc quá khứ, QKHT