Tháng Mười Một 28, 2021

Bước nhảy vọt thứ hai trong quá trinh tiến hóa từ vượn thành người là gì?

Bước nhảy vọt thứ hai trong quá trinh tiến hóa từ vượn thành người là gì?

A. Từ vượn thành vượn cổ.

B. Từ vượn thành Người tối cổ.

C. Từ Người tối cổ sang Người tinh khôn.

D. Từ giai đoạn đá cũ sang đá mới.

Hướng dẫn

Đáp án: C