Tháng Mười Một 28, 2021

Bộ máy giúp việc cho vua phụ trách rất nhiều công việc, ngoại trừ.

Bộ máy giúp việc cho vua phụ trách rất nhiều công việc, ngoại trừ.

A. Thu thuế.

B. Chỉ đạo xây dựng các công trình công cộng.

C. Chỉ huy quân đội.

D. Cai quản đền thờ thần.

Hướng dẫn

Đáp án: D