Tháng Mười 22, 2021

: Bằng phương pháp phân tích các thế hệ lai, Menđen thấy rằng: Khi lai hai bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F2 phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình trội : lặn là:

: Bằng phương pháp phân tích các thế hệ lai, Menđen thấy rằng: Khi lai hai bố mẹ khác
nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F2 phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình
trội : lặn là:
A. 1 : 1
B. 2,8 : 1.
C. 2 : 1.
D. 3 :1.

Hướng dẫn

Khi lai hai bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F2 phân li tính trạng
theo tỉ lệ trung bình 3 trội : 1 lặn.
Đáp án cần chọn là: D