Tháng Năm 19, 2022
dao động cơ điều hòa

Bài tập chương 1-Lọc đề thi đã ra của bộ

Link tải