Tháng Mười Một 27, 2021

Ý nào không phải biểu hiện sự suy yếu của xã hội phong kiến Trung Quốc cuối thời Minh – Thanh?

Ý nào không phải biểu hiện sự suy yếu của xã hội phong kiến Trung Quốc cuối thời Minh – Thanh?

A. Bao chiếm và tập trung ruộng đất vào tay giai cấp quý tộc.

B. Nông dân phải chịu nhiều loại tô thuế cao, lao dịch nặng nề.

C. Các công xưởng thủ công xuất hiện trong thủ công nghiệp.

D. Nông dân đứng lên khởi nghĩa ở nhiều nơi.

Hướng dẫn

Những biểu hiện về sự suy yếu của xã hội phong kiến Trung Quốc cuối thời Minh – Thanh:

– Bao chiếm và tập trung ruộng đất vào tay giai cấp quý tộc, địa chủ diễn ra nghiêm trọng: vương công có nhiều “hoàng trang” và địa chủ có hàng nghìn mẫu ruộng.

– Vua quan chỉ biết đục khoét nhân dân để sống xa hoa, trụy lạc.

– Những người nông dân và thợ thủ công ngày càng cực khổ phải chịu tô thuế cao, lao dịch nặng nề.

– Nhiều cuộc khởi nghĩa của nông dân nổ ra, chính quyền phong kiến suy yếu.

– Chính sách “bế quan tỏa cảng” của nhà Thanh gây nên xung đột kịch liệt dẫn đến sự sụp đổ của chế độ phong kiến Trung Quốc.

Đáp án cần chọn là: C