Tháng Ba 29, 2023

Cho ∠xOy và ∠yOz là hai góc kề bù. Biết ∠xOy = 120° và tia Ot là tia phân giác của ∠yOz. Tính số đo góc xOt.

Cho ∠xOy và ∠yOz là hai góc kề bù. Biết ∠xOy = 120° và tia Ot là tia phân giác của ∠yOz. Tính số đo góc xOt.

A. 140°

B. 150°

C. 90°

D. 120°

Hướng dẫn

Vì ∠xOy và ∠yOz là hai góc kề bù nên ∠xOy + ∠yOz = 180° mà ∠xOy = 120° nên ∠yOz = 180° – 120° = 60°

Lại có tia Ot là tia phân giác của ∠yOz nên

Lại có ∠zOt; ∠tOx là hai góc kề bù nên

Vậy ∠tOx = 150°

Chọn đáp án B.