Tháng Tư 15, 2024

Cho ∠AOB = 120°, vẽ tia OC sao cho tia OB nằm giữa hai tia OA và OC đồng thời ∠COB = 50°. Tính số đo ∠AOC

Cho ∠AOB = 120°, vẽ tia OC sao cho tia OB nằm giữa hai tia OA và OC đồng thời ∠COB = 50°. Tính số đo ∠AOC

A. 70°

B. 170°

C. 65°

D. 60°

Hướng dẫn

Vì tia OB nằm giữa hai tia OA và OC nên ∠AOB + ∠BOC = ∠AOC

Suy ra ∠AOC = 120° + 50° = 170°.

Chọn đáp án B.