Tháng Ba 31, 2023

Cho ∠A và ∠B là hai góc phụ nhau và chúng có số đo bằng nhau. Tính số đo mỗi góc:

Cho ∠A và ∠B là hai góc phụ nhau và chúng có số đo bằng nhau. Tính số đo mỗi góc:

A. ∠A = 30°; ∠B = 60°

B. ∠A = ∠B = 40°

C. ∠A = ∠B = 45°

D. ∠A = 50°; ∠B = 45°

Hướng dẫn

Vì ∠A và ∠B là hai góc phụ nhau nên ∠A + ∠B = 90° mà ∠A = ∠B

Nên ta có ∠A + ∠A = 90° hay 2.∠A = 90° suy ra ∠B = ∠A = 90° : 2 = 45°

Chọn đáp án C.