Tháng Tư 16, 2024

Tripeptit M và tetrapeptit Q được tạo ra từ một amino axit X mạch hở (phân tử chỉ chứa 1 nhóm -NH$_{2}$). Phần trăm khối lượng nitơ trong X bằng 18,667%. Thủy phân không hoàn toàn m gam hỗn hợp M, Q (có tỉ lệ số mol 1:1) trong môi trường axit thu được 0,945 gam M; 4,62 gam đipeptit và 3,75 gam X. Giá trị của m là

Tripeptit M và tetrapeptit Q được tạo ra từ một amino axit X mạch hở (phân tử chỉ chứa 1 nhóm -NH$_{2}$). Phần trăm khối lượng nitơ trong X bằng 18,667%. Thủy phân không hoàn toàn m gam hỗn hợp M, Q (có tỉ lệ số mol 1:1) trong môi trường axit thu được 0,945 gam M; 4,62 gam đipeptit và 3,75 gam X. Giá trị của m là

A. 4,1945.

B. 8,389.

C. 12,58.

D. 25,167.

Hướng dẫn

Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

+ Tính M$_{peptit}$ = n.M$_{aminoaxit}$ – (n-1).M$_{H2O}$ ⇒ n$_{peptit}$ = m$_{peptit}$ : M$_{peptit}$

+ Khi thủy phân không hoàn toàn peptit thu được hỗn hợp aminoaxit và các peptit ngắn hơn. Số mol mắt xích được bảo toàn.

+ Hai peptit có tỉ lệ 1 :1 ⇒ quy đổi thành một peptit

Lời giải chi tiết:

Dễ dàng xác định được aminoaxit là Gly

Do tỉ lệ M : Q là 1 : 1 nên ta coi như peptit là (Gly)$_{3,5}$

Trong phản ứng thì số mol của gốc Gly được bảo toàn nên ta có:

3,5.n$_{(Gly)3,5}$ = 3n$_{(Gly)3}$ + 2n$_{(Gly)2}$ + n$_{Gly}$

⇒ 3,5.n$_{(Gly)3,5}$ = 3.0,005 + 2.0,035 + 0,05

⇒ n$_{(Gly)3,5}$ = 27/700 (mol)

⇒ m = 27/700.(75.3,5 – 18.2,5) = 8,389 gam

Đáp án B