Tháng Tư 19, 2024

Tính liều lượng thuốc m cần tiêm cho bệnh nhân trên để huyết áp giảm nhiều nhất.

Độ giảm huyết áp của một bệnh nhân được cho công thức $H(x) = 0,025{x^2}(30 – x)$ trong đó x là liều lượng thuốc được tiêm cho bệnh nhân (x được tính bằng miligam). Tính liều lượng thuốc m cần tiêm cho bệnh nhân trên để huyết áp giảm nhiều nhất.
A. m=10
B. m=20
C. m=30
D. m=15
Hướng dẫn
Hàm số $y = 0,025{x^2}\left( {30 – x} \right),0 < x < 30$
$y’ = 0.025x\left( {60 – 3x} \right)$
$y’ = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} x = 0\\ x = 20 \end{array} \right.$
Lập bảng biến thiên ta thấy hàm số đặt giá trị lớn nhất tại x=20.