Tháng Ba 5, 2024

Tính giá trị của biểu thức \(A=20{{x}^{3}}{{y}^{4}}{{z}^{4}}:10x{{y}^{2}}{{z}^{4}}\) tại \(x=1,\ y=-1\) và \(z=2006\):

Tính giá trị của biểu thức \(A=20{{x}^{3}}{{y}^{4}}{{z}^{4}}:10x{{y}^{2}}{{z}^{4}}\) tại \(x=1,\ y=-1\) và \(z=2006\):

A. 0

B. 2

C. 1

D. 20

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

– Thực hiện phép chia đơn thức cho đơn thức tuân theo quy tắc \({{x}^{m}}:{{x}^{n}}={{x}^{m-n}}\ (m>n)\)

Chú ý: Nếu m = n thì \({{x}^{m}}:{{x}^{n}}=1\).

– Thay giá trị của biến vào kết quả phép chia để thu được giá trị biểu thức cần tìm.

Lời giải chi tiết:

\(A=20{{x}^{3}}{{y}^{4}}{{z}^{4}}:10x{{y}^{2}}{{z}^{4}}=2{{x}^{2}}{{y}^{2}}\)

Tại \(x=1,\ y=-1\) và \(z=2006\), ta có: \(A={{2.1}^{2}}.{{\left( -1 \right)}^{2}}=2.\)

Chọn B.