Tháng Ba 3, 2024

Tính độ dài quãng đường xe thứ nhất đi từ A đến B. A \(AB \approx 25,85\,\,\,km.\) B \(AB \approx 29,85\,\,\,km.\) C \(AB \approx 25,65\,\,\,km.\) D \(AB \approx 29,65\,\,\,km.\)

Tính độ dài quãng đường xe thứ nhất đi từ A đến B.

A \(AB \approx 25,85\,\,\,km.\)

B \(AB \approx 29,85\,\,\,km.\)

C \(AB \approx 25,65\,\,\,km.\)

D \(AB \approx 29,65\,\,\,km.\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Sử dụng định lý Pytago để tính độ dài quãng đường AB.

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(AO = CA + OC = 27 + 3 = 30\,\,km.\)

Áp dụng định lý Pitago cho \(\Delta ABO\) vuông tại \(B\) ta có:

\(\begin{array}{l}A{B^2} = A{O^2} – O{B^2} = {30^2} – {3^2} = 891\\ \Rightarrow AB = \sqrt {891} = 9\sqrt {11} \approx 29,85\,\,km.\end{array}\)

Vậy quãng đường xe thứ nhất đi là \(AB \approx 29,85\,\,\,km.\)

Chọn B.